آخ که می‏خواهم بنویسم و این انگشت‏ها روی کیبورد نمی‏رقصند و لازم است برای هر کلمه فکر کنم. این جور نوشتن را دوست ندارم. دوست دارم متن خودش خودش را بننویسد و من نگاه کنم.