در حاشیه

آشغالدانی کارخانه نیمه شب تابستانی پر از زباله های مفید است