سوپ مرغ برای روح اردک/ درمان

خوب شدن مثل زاییدن است. البته نه دقیقاً. خوب شدن مثل زاییدن برای یک زن وسواسی است. همیشه وحشتی همراه آدم است که آخر خط، بعد از ساعت‏ها کندی، بی حرکتی، بی احساسی(و در حقیقت پراحساس بودن)، و درد وحشتناک زایمان ممکن است چیزی به دنیا بیاید که اصلاً انسان نباشد.