خطوط بی پایان کوتاه

اگر کسی می‏تواند به خوابیدن و کرخت شدن به مثابه یک اکسیون نگاه کند جزییات تفکرش را به من هم منتقل کند تا من هم بتوانم احساس فعال بودن (و مهم تر از آن، کماکان فعال بودن ) را در خودم فعال کنم