تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

سه‌شنبه 10 آبان‌ماه سال 1384

تمام واکنش‌ها در قبال پذیرش بسیار بالای دانشجوی شبانه/پولی (حتی این نوشته) بیشتر از آن که مربوط به مشکلات ناشی از پذیرش تعداد زیادی دانشجو یا عوارض آن باشد، از نگرانی دانشجویان نسبت به بیاعتبار شدن مدرکشان نشأت میگیرد. در وضعیت طوفانزده اقتصاد ایران، مدرک یک دانشگاه سراسری شاید تنها امید، برای آیندهای کمتر تیره و کمتر مبهم باشد. حال با این حجم دانشجوی شبانه و عملاً اشباع  شدن مدرک، تنها کورسوی امیدمان هم دارد از بین میرود. شاید عادت کرده باشیم که دردها و نگرانیهای خودمان را پشت لعابی از توجیهات محکمهپسند پنهان کنیم. ولی این بار باید قبول کنیم که اگر مُهر شبانه را حذف نمیکردند، هیچکس این همه اهمیت برای ماجرا قایل نمیشد.

***

اما حقیقتاً این حجم از ورودی شبانه که قرار است مدرکمان را از سکه بیندازد، چه اشکالی دارد؟ غیر از این است که شاید بشود به افسونزدایی از مدرک و پایان دادن به این نظریهی توخالی که «همه چیز مدرک است» امید بست؟  مگر نه که تمام اعتبار مدرک از کنکور ناشی میشود که کاملاً غیر قابل اعتماد و ناعادلانه است؟ در واقع تمام شکایت دانشجویان روزانه از این است که برتری را که کنکور شامل آن­ها کرده است، سیستم جدید پذیرش دانشجو نادیده می­گیرد. مشکلی پیش نمیآید اگر خانههای بهتر را مُهرههایی پر کنند که صلاحیت بیشتری دارند؛ نه آن هایی که در کنکور رتبهی بهتری آوردهاند. اگر این پیشفرض را قبول کنیم که حجم بالای ورودی دانشگاه، رقابت را از دورهی کنکور به دوران فراغت از تحصیل منتقل میکند، پس چرا باید از پذیرفته شدن حجم بالای دانشجو ترسید؟ و البته طبیعی است که دانشجوی روزانه که در کنکور موفقتر بوده است، ترجیح میدهد کار در همان هنگامه کنکور یکسره شود.

نکتهی ظریفی که وجود دارد این است که حجم بالای ورودی دانشجو نمیتواند اعتبار مدرک دانشگاهی را از بین ببرد بلکه فقط آن را بیارزش میکند. یعنی بدون توجه به این که چه تعداد فارغ­التحصیل وجود دارد، مدرک دانشگاهی امر متبرکی باقی خواهد ماند. سحرآمیز بودن مدرک دانشگاهی ریشه در شرایط فرهنگی و البته اقتصادی دارد و کاملاً مستقل از افرادی (و تعداد افرادی) است که صاحبش هستند. برای آنهایی که پشت کنکور ماندهاند و انبوهی که بالاخره روزی کنکور خواهند داد و هزاران نفری که زندگیشان را بر اساس فرستادن فرزندانشان به دانشگاه برنامهریزی کردهاند، بیشتر شدن ظرفیت دانشگاهها معنایی ندارد؛ جز این که شانس ورود به دانشگاه بیشتر شده است. افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد در سالهای نه خیلی دور نتوانست اعتبار مدرک را از بین ببرد. به همین ترتیب، افزایش ظرفیت دانشگاهها، هالهی تقدس فارغالتحصیلان دانشگاهی را از بین نمیبرد. هرچند ممکن است کاری کند که هالهی دور سرشان به هیچ کاری نیاید. تازه که مدرک فارغ­التحصیل دانشگاه آزاد، چیزی متفاوت از مدرک سراسری­ها بود، ولی امروز شبانه­ها همان مدرک روزانه­ها را دریافت می­کنند و همان تفاوتی هم که باقی مانده بود، از بین می­رود.  بازار کاری که هر روز بیشتر از بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهی اشباع میشود، قوانین خودش را بر مبنای آرزوی مادری که میخواهد بچهاش در دانشگاه قبول شود، تنظیم نمیکند. آنهایی که به فارغالتحصیلی نزدیکند، به خوبی میدانند که رقابت برای پیدا کردن کار (به خصوص در رشتههای غیرفنی) سادهتر از قبولی در دانشگاه نیست و این حجم بالای پذیرش تنها کاری که میکند، این است که آن رقابت را هم مثل کنکور به میدان جنگ عذاب‌آوری تبدیل میکند. در شرایطی که بمباران تبلیغات در مورد ورود به دانشگاه سرسامآور شده است، بیکاری بیداد میکند (70% بیکاران را افراد فاقد تخصص تشکیل میدهند و هنوز هم وضعیت شغلی فارغالتحصیلان آموزش عالی بهتر است؛ به نقل از ایسنا) و شخصیت اجتماعی هنوز بر مبنای تحصیلات دانشگاهی استوار است، آیا واقعاً پذیرش دانشجوی شبانه دردی از رقابت نفس­گیر کنکور دوا میکند؟

مجموعهای که تصمیم به اجرای این طرح گرفته است، عملاً تفاوتی با هزاران مؤسسه کنکور ندارد. هر دو درآمدشان را مدیون ابهت مدرک دانشگاهی هستند که در دیدگاه عمومی امری است مقدس. حتی حذف مهر شبانه از پای مدرک فارغ‌التحصیلان، بیش از هر چیزی، نوعی آگهی تبلیغاتی است که معنایی معادل «تنها با چند میلیون تومان آینده خودتان را بیمه کنید» دارد. وزارت علوم با برداشتن مهر شبانه، عملاً دارد مدرک معتبرتری را به دانشجویان شبانه می‌دهد و نه تنها برای رفع جادوی خیالی مدرک دانشگاه کاری نمی­کند، بلکه حتی حاضر نیست از سوء استفاده از آن دست بکشد . . .و آن­ها هم خوش هستند که با پرداخت چند میلیون تومان میتوانند صاحب مدرکی بشوند که «پذیرفتنیتر» است.

شاید به سادگی بتوان به همه آنهایی که نگران مدرکشان هستند، حق داد.


Powered by BlogSky.com


where is that?